SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SEOUL/SUWON) Đại học Sungkyunkwan được thành lập năm 1398, do vua Taejo triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)
YONSEI UNIVERSITY (SEOUL) Đại học Sungkyunkwan được thành lập năm 1398, do vua Taejo triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)
KYUNGHEE UNIVERSITY (SUWON) Đại học Sungkyunkwan được thành lập năm 1398, do vua Taejo triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)
CHUNGBUK UNIVERSITY (CHEONGJU) Đại học Sungkyunkwan được thành lập năm 1398, do vua Taejo triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)

GWANGJU UNIVERSITY (GWANGJU) được thành lập năm 1398, do vua Taejo triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)
HONAM UNIVERSITY (GWANGJU) thành lập năm 1398, do vua Taejo triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)
JEONNAM UNIVERSITY (GWANGJU) 1398, do vua Taejo triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)
HONAM UNIVERSITY (GWANGJU) triều đại Joseon sáng lập. Đấy là ngôi trường đại học đầu tiên tại Hàn Quốc (như trường Quốc Tự Giám của Việt Nam)